Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Prehľad právnych predpisov

Obec Dubovany v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. e) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Dubovany.

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

 

Právne predpisy:

Ústava Slovenskej republiky

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovzákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Zbierku Zákonov a všetky platné právne predpisy nájdete na stránke www.slov-lex.sk


 
ÚvodÚvodná stránka