Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného odpadu

Obec Dubovany v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedeersen, a.s. zabezpečuje zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu.

Predpokladaný termín zberu nebezpečného odpadu je 2 krát do roka na jar a na jeseň.

Nebezpečný odpad sa bude nosiť na Zberné miesto Dvor základnej školy s materskou školou s.č. 177.

Zbiera sa:

 • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
 • nerozobraté chladničky a mrazničky
 • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
 • farby, lepidlá a živice
 • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
 • nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad !!!

Povinnosti obce

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2 - krát ročne zabezpečiť zber nebezpečných odpadov. Obec Dubovany túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Povinnosť každého občana

 • predchádzať vzniku odpadov
 • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

       

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko - skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Druhy nebezpečných odpadov

 • 15 01 10   N - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami, zbierajú sa plastové a plechové obaly (fľaše, plechovice, sudy) z olejov, farieb, kyselín. nádoby, nádoby sa zberajú po kusoch a vkladajú sa do určenej nádoby
   
 • 15 01 11 N  -  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob
   
 • 20 01 21 N - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Zbierajú sa poškodené žiarivky, neónové trubice, a pod.
   
 • 20 01 23 N - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky. Zbierajú sa nerozobraté chladničky a mrazničky
   
 • 20 01 25 O - jedlé oleje a tuky, zbierajú sa potravinárske oleje používané v kuchyniach, oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách
   
 • 20 01 26 N - oleje a tuky, iné ako uvedené v 20 01 25, zbierajú sa všetky oleje motorové, prevodové, oleje mazivá a pod., oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách
   
 • 20 01 27 N - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových obaloch
   
 • 20 01 28 O - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako je uvedené v 20 01 27, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových obaloch
   
 • 20 01 33 N - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod., batérie je potrebné priniesť nepoškodené
   
 • 20 01 35 N - vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  iné   ako   uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti  - všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti, televízory (nepoškodené), mikrovlnky, počítače, monitory a pod., prístroje je potrebné priniesť nepoškodené


 

 


 
ÚvodÚvodná stránka